Prawo budowlane – stan prawny i planowane zmiany

Prawo budowlane – stan prawny i planowane zmiany

15 maja, 2019 Wyłączono przez Artykuły Sponsorowane

Najważniejszym aktem prawnym w zakresie prawa budowlanego w Polsce jest Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Akt ten zawiera szereg przepisów dotyczących nie tylko budowy, ale też projektowania, nadzoru, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Reguluje również kwestie dotyczące sposobów i zakresu działania organów administracji publicznej w przedmiotowym zakresie.

Co jeszcze w zakresie prawa budowlanego?

Ustawa zawiera przepisy dotyczące miejsc realizacji inwestycji budowlanych, reguluje kwestie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, wymienia rodzaje robót budowlanych i budów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W przepisach zawarto również zasady rządzące procesem oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, kwestie związane z ochroną  środowiska podczas działań rozbiórkowych, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania. Dodatkowo ustawa reguluje również zasady prowadzenia działalności zawodowej osób związanych z budownictwem, w tym również zagadnienia związane z uzyskiwaniem uprawnień do wykonywania funkcji w budownictwie, czyli tzw. uprawnień budowlanych). Osobne działy poświęcono kwestiom katastrof budowlanych, praw i obowiązków procesów budowlanych oraz odpowiedzialności karnej osób, które zawodowo są związane z budownictwem.

Zmiany w prawie budowlanym w roku 2019

Prawo budowlane jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych w polskim systemie prawnym. Również aktualnie trwają prace nad jej nowelizacją i wprowadzeniem szeregu zmian, których poznanie umożliwiają m.in. liczne szkolenia i kursy z prawa budowlanego (zobacz: https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane), artykuły przygotowywane przez prawników i prelegentów na branżowych konferencjach i szkoleniach.

Zmiana obszaru oddziaływania inwestycji

Jedną z najważniejszych zmian ma być zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu. Ma ona zasadnicze znaczenie dla przebiegu procesu inwestycyjnego ponieważ wpływa na krąg stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Aktualnie stroną takiego postępowania mogą być właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości. Jeśli zostanie przyjęta zmiana zaproponowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju lista stron postępowania zostanie ograniczona jedynie do kręgu nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania. Nieruchomość znajdująca się w takim kręgu, to taka, która zostanie dotknięta ograniczeniami w zabudowie terenu, jeśli dana inwestycja budowlana zostanie zrealizowana.

Kiedy pozwolenie na budowę a kiedy tylko zgłoszenie?

Ministerstwo zmierza również do uporządkowania listy obiektów budowlanych i robót budowlanych według obowiązków, które należy wypełnić przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Pomoże to na pewno w zapewnieniu lepszego zrozumienia prawa, gdyż aktualna lista wyjątków, w których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę jest całkiem rozległa i trudna w odbiorze. Nowelizacja ma wprowadzić listy obiektów budowlanych i robót budowlanych, które można wykonać w oparciu o zgłoszenie lub bez dopełniania jakichkolwiek formalności, w tym zwłaszcza bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany

Aktualny podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki/terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany również ulegnie zmianie. Z projektu architektoniczno-budowlanego wyodrębniony ma zostać projekt techniczny obejmujący opis konstrukcji obiektu, charakterystykę energetyczną budynku, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe oraz inne opracowania projektowe. Co bardzo ważne, projekt ten nie będzie weryfikowany przez organy administracji wydające pozwolenie na budowę.

To tylko trzy spośród szeregu zmian, które z całą pewnością pojawią się przy okazji nowelizacji. Zwłaszcza bardziej specjalistyczne zapisy wpływające na kontrakty budowlane realizowane przez duże firmy mogą wymagać licznych szkoleń i kursów dla personelu, a nawet zatrudnienia doradcy prawnego, który przeprowadzi audyt zgodności z nowymi przepisami. Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414